Skip to Content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecne

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb..

Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovávanie osobných údajov

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, Slovensko

Henkel využíva osobné údaje najmä na sprístupnenie tejto webovej lokality používateľom a zabezpečenie jej riadneho fungovania a bezpečnosti. K ďalšiemu spracovaniu údajov dochádza výlučne na základe iných zákonných povinností či povolení, alebo ak príslušný používateľ na to udelil spoločnosti Henkel súhlas.

Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:

Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia.

Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

Príjemcami zozbieraných údajov môžu byť členovia príslušných interných oddelení, ostatné spoločnosti prepojené so spoločnosťou Henkel, externí poskytovatelia služieb (napr. hostingové služby a správa obsahu, marketingové agentúry alebo iní poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, ak údaje potrebujú na poskytovanie príslušných služieb), orgány pri výkone svojich povinností a právomocí, napríklad ak o to oficiálne požiadajú alebo ak je to potrebné na vymedzenie, výkon a obhajobu práv spoločnosti Henkel, a súčasní a budúci nadobúdatelia spoločností Henkel v prípade obchodnej transakcie, napríklad predaja, fúzie alebo akvizície.

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov

a) Tabuľka požiadaviek spotrebiteľa

Kontaktné údaje ste možno poskytli prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Tieto vaše údaje použijeme na účel odpovede na vašu požiadavku.

Spracovanie a používanie osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

b) Žrebovania

Je možné, že ste poskytli vaše kontaktné údaje aj adresu popri účasti na niektorom zo žrebovaní, ktoré občas na našej webovej lokalite ponúkame. Tieto vaše údaje použijeme len na vykonanie žrebovania.

Vaše údaje nepostúpime žiadnej tretej strane, ak to nie je potrebné na účel distribúcie cien alebo vykonania žrebovania.

Spracovanie a používanie vašich osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na vykonanie žrebovania.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

c) Testovanie produktov

Je možné, že ste poskytli vaše kontaktné údaje aj adresu popri účasti na niektorom z testov produktov. Tieto vaše údaje použijeme len na vykonanie testu produktu.

Vaše údaje nepostúpime žiadnej tretej strane, ak to nie je potrebné na vykonanie testu produktu.

Spracovanie a používanie vašich osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na vykonanie testu produktu.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

d) Webinár

Je možné, že ste poskytli vaše kontaktné údaje, napr. e-mailovú adresu, popri účasti na webinári. Tieto vaše údaje použijeme len na účel poskytovania webinára.

Vaše údaje nepostúpime žiadnej tretej strane, ak to nie je potrebné na účel distribúcie cien alebo vykonania testu produktu.

Spracovanie a používanie vašich osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webinára.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

4. Udelenie/odvolanie súhlasu

a) Spotrebiteľská komunita/riadenie vzťahov so zákazníkmi/online komunity

Je možné, že ste spoločnosti Henkel udelili súhlas so spracovaním

 • kontaktných údajov, ktoré ste spoločnosti Henkel poskytli,
 • obsahu a okolností vašej elektronickej komunikácie so spoločnosťou Henkel, ako sú kontaktné formuláre alebo e-mail,
 • vášho používania webových lokalít Henkel,
 • údajov o vašej účasti na online školeniach spoločnosti Henkel,
 • aktivitách na stránkach Henkel na sociálnych sieťach (na blogoch, fanúšikovských stránkach na Facebooku atď.)

 

v rámci zákazníckej komunity/riadenia vzťahov so zákazníkmi/online komunity spoločnosti Henkel na účel

 • reklamy (poštou, v prehliadači, v aplikácii a ako je uvedené nižšie, ak poskytnete dodatočný súhlas),
 • poskytovania technického poradenstva, napríklad používanie výrobkov alebo technológií,
 • prieskumu trhu a
 • poskytovania online služieb, ako sú kurzy e-learning či webináre,
 • komunikácie súvisiacej s akciami,
 • vykonávania prieskumov.

 

Na dosiahnutie vybratých účelov môže spoločnosť Henkel ďalej

 • spájať vyššie uvedené údaje s inými údajmi, ktoré spoločnosť Henkel o vás právoplatne zhromaždila, napríklad zo žrebovaní alebo z iných aktivít na webovej lokalite, a
 • analyzovať dáta s cieľom stanoviť relevantné reklamné prostriedky.

 

V rámci tejto analýzy aplikuje spoločnosť Henkel automatizovanú metodológiu, ktorá pomáha stanoviť priority iniciatív predaja. Kontakty sú rozdelené do kategórií podľa ich online aj offline aktivít. Podľa miesta a kategórie, do ktorej sú priradené, sú kontakty pridelené predajcom a dostávajú rôzne informácie o našich produktoch a službách, ako aj rôzne reklamné materiály.

Údaje budeme uchovávať len vtedy, ak bude súhlas platný alebo ak je to potrebné v prípade akýchkoľvek zákonných povinností uchovávania údajov.

Súhlas môžete s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na príslušné hypertextové prepojenie uvedené v potvrdzovacom e-maile alebo na emailovej adrese: dataprotectionsk@henkel.com.  Odvolanie súhlasu neovplyvní právoplatnosť spracovania na základe súhlasu vykonaného pred jeho odvolaním.

b) Reklama elektronickou poštou

Ďalej je možné, že ste vyjadrili súhlas s tým, že vás spoločnosť Henkel môže kontaktovať v súvislosti s ponukami, produktmi a službami týkajúcimi sa produktov radu Henkel’s Adhesive Technologies, a to elektronickou poštou (e-mail, SMS, MMS, okamžité správy) a/alebo telefonicky.

Vaše údaje budeme používať v súlade s uvedenými pravidlami v časti 4 a) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na poskytovanie príslušných reklamných prostriedkov.

Súhlas môžete s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na príslušné hypertextové prepojenie uvedené v potvrdzovacom e-maile alebo na emailovej adrese: dataprotectionsk@henkel.com. Odvolanie súhlasu neovplyvní právoplatnosť spracovania na základe súhlasu vykonaného pred jeho odvolaním.

5. Súbory cookie, Pixel, Fingerprints a podobné technológie

Na tejto webovej lokalite sa využívajú súbory cookies a podobné technológie. Súbory cookies sú malé súbory údajov, ktoré prehliadač dočasne ukladá na pevný disk vášho zariadenia a ktoré sú potrebné na používanie našej webovej lokality. Súbor cookies často obsahuje unikátny identifikátor. Ide o náhodne vygenerované číslo, ktoré sa ukladá vo vašom zariadení. Platnosť niektorých súborov cookies vyprší, keď ukončíte návštevu webovej lokality, iné vo vašom zariadení zostávajú dlhší čas. Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné z technických dôvodov, sa použijú automaticky. Ostatné súbory cookies (alebo podobné technológie) sa budú používať len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

Existujú rôzne typy súborov cookies. Súbory cookies prvej strany sú tie, ktoré vytvára webová lokalita, na ktorej sa nachádzate, a čítať ich dokáže len uvedená webová lokalita. Súbory cookies tretej strany sú tie, ktoré vytvárajú iné organizácie, ktoré využívame na rôzne služby. Napríklad využívame externých poskytovateľov služieb analytiky, ktorí v našom mene vytvárajú súbory cookies, aby nám mohli poskytnúť informácie o tom, ktoré časti našej webovej lokality sa ľuďom páčia a ktoré nie. Okrem toho môže webová lokalita, ktorú navštevujete, obsahovať vložený obsah napr. z platformy YouTube, ktorý môže vytvárať vlastné súbory cookies.

Pixel je priesvitný obrázok zvyčajne s maximálnou veľkosťou 1 x 1 pixel, ktorý sa umiestňuje na webovú lokalitu na zber údajov, napr. IP adresy, typu prehliadača, času prístupu či existujúcich súborov cookies, na prispôsobenie obsahu alebo na zefektívnenie či zjednodušenie prehliadania. Často sa využívajú v kombinácii so súbormi cookies, lebo pixely súbory cookies vytvárajú a spravujú.

Ak na to udelíte súhlas, webová lokalita bude zbierať údaje o operačnom systéme zariadenia, prehliadači, jazyku, nainštalovaných písmach, IP adrese, doplnkoch a iné informácie. Vďaka tomu je možné zariadenie opätovne identifikovať na účely marketingu relevantného pre používateľa.

Viac informácií o súboroch cookies a iných technológiách, ktoré na našej webovej lokalite používame, a ich účele sa dozviete na našej webovej lokalite v časti „Zoznam súborov cookies“ a „Nastavenia Cookies“. Na tom istom mieste môžete takisto kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím príslušných nastavení súborov cookie.

Vaša voľba je nastavená pre uvedenú doménu pre každý prehliadač a počítačové zariadenie. Ak teda navštevujete naše webové stránky doma a v práci alebo s rôznymi prehliadačmi, musíte odmietnuť ukladanie údajov v každom zariadení alebo prehľadávači.

a) Mapp Intelligence (predtým Webtrekk)

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita zbiera a ukladá údaje na účely marketingu a optimalizácie s využitím technológie spoločnosti Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Nemecko, umiestnenej v Nemecku. Na tento účel sa do vášho zariadenia inštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie bude zbierať údaje, napríklad informácie o prehliadači a zariadení, vašu IP adresu, navštívené stránky a čas prístupu. Údaje sa ukladajú a následne spracúvajú na základe anonymných alebo pseudonymných používateľských profilov (v závislosti od príslušnej technológie a použitej služby). Uvedené používateľské profily sa ukladajú v súboroch cookies alebo iných podobných technológiách vymedzených vyššie. Okrem údajov zozbieraných pri návšteve webovej lokality (ako je uvedené vyššie) môže ísť aj o informácie, ktoré sa týkajú webovej lokality, na ktorej nás navštevujete, webové lokality, ktoré navštevujete počas toho, ako ste u nás, a ak je to relevantné, vyhľadávané výrazy, ktoré ste použili na nájdenie našej webovej lokality.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Mapp nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka a ani sa nespájajú s inými osobnými údajmi príslušného používateľa.

Ďalšie informácie o sledovaní webu nájdete v smernici ochrany údajov nášho poskytovateľa: https://mapp.com/privacy/

Námietka voči zberu údajov:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod „Zoznam súborov cookies“ v časti „Nastavenia cookie”.

Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súboru cookie technológie Mapp Intelligence, môžete prejsť na tento odkaz a nastaviť si súbor cookie vyjadrujúci nesúhlas („opt-out“). Tento súbor cookie sa nastavuje pre uvedenú doménu, pre konkrétny prehliadač a zariadenie. Ak teda chcete našu webovú lokalitu navštevovať doma a v práci alebo cez rôzne prehliadače, ukladanie údajov musíte odmietnuť na každom zariadení a v každom prehliadači.

b) Google Analytics

Za predpokladu, že ste vyjadrili súhlas, táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťami Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) („ Google “). Tento súbor cookie zhromažďuje údaje, ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša IP adresa, navštívené webové stránky a dátum a čas žiadosti servera, na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa k činnosti na webe a používaniu internetu k poskytovateľovi webových stránok. Cookie tiež zhromažďuje informácie o interakciách, ktoré používatelia mali s reklamami (kliknutie na textovú reklamu alebo prezeranie videoreklamy).

Spoločnosť Henkel použije zhromaždené údaje na optimalizáciu kampaní, opätovné zacielenie a prispôsobenie reklám. Z tohto dôvodu umožňujú súbory cookie uložené vo vašom zariadení spoločnosťou Google opätovné zacielenie na jednej strane (napr. V rozsahu „Google Ads“) na webových stránkach Google a na druhej strane (napr. V rozsahu „Google Campaign Manager“ 360 ”) na našich webových stránkach a - v závislosti od vašich záujmov - aj pri návšteve webových stránok iných partnerov. Z tohto dôvodu je váš prehliadač identifikovaný počas doručovania reklamy a je priradený k cieľovej skupine. Tieto informácie sa používajú na zobrazenie relevantných a zaujímavých reklám.

Google (ako prevádzkovateľ) môže použiť vaše údaje na akékoľvek vlastné účely, ako napríklad na profilovanie a prepojenie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás zhromažďuje (napr. Prostredníctvom vášho účtu Google).

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) budú prenášané do spoločnosti Google a ukladané na serveroch v Spojených štátoch. Podľa európskych právnych predpisov USA nezaručujú primeranú úroveň ochrany údajov. Štátne orgány môžu mať prístup k týmto údajom kvôli zákonom o hromadnom sledovaní. Po zverejnení vašich osobných údajov nebude požívať rovnakú úroveň ochrany a nebudete môcť uplatňovať svoje práva v súvislosti s týmito údajmi.

Aktivovali sme anonymizáciu IP, čo znamená, že Google skráti / anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ďalšie strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery spoločnosti Google v USA odosiela a skracuje úplná adresa IP. 20

Povolením cookies na webových stránkach Henkel súhlasíte s použitím vyššie uvedených údajov a predtým opísaného spracovania spoločnosťou Google.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Námietka proti zhromažďovaniu údajov:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou súborov cookie na našej webovej stránke v časti „Cookies“ v časti „Nastavenia súborov cookie“. Ak všeobecne súhlasíte s používaním súborov cookie, ale používanie cookies Google Analytics vám nie je pohodlné, môžete použiť tento odkaz a stiahnite a nainštalujte doplnok prehľadávača, ktorý deaktivuje zhromažďovanie a používanie údajov Google Analytics (cookies a IP adresa).

c) Google Campaign Manager 360 (predtým DoubleClick)

Ak ste na to udelili súhlas, využívame službu Google Campaign Manager 360, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy. Na tento účel vám spoločnosť Google s použitím vašej IP adresy nainštaluje do zariadenia súbor cookie. Okrem IP adresy, informácií o prehliadači a zariadení, navštívených webových lokalitách a času prístupu zbiera tento súbor cookie aj informácie o reklamách, ktoré sa vám v prehliadači zobrazili a na ktoré ste klikli. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským stránkam zobrazovať reklamy podľa záujmov na základe predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti Henkel či iných webových lokalít. Na sledovanie zobrazených reklám a reklám, ktoré vás zaujali, využívajú súbory cookies služby Campaign Manager pseudonymné identifikačné číslo pridelené vášmu prehliadaču. Na tento účel sa váš prehliadač identifikuje pri zobrazovaní reklám a ich cielení na určitú cieľovú skupinu. Súbory cookies, ktoré do vášho zariadenie uložila spoločnosť Google, teda umožňujú, aby vám bola zobrazovaná opätovná cielená reklama na stránkach spoločnosti Google (napr. v rámci „Google Ads“), a zároveň na našej webovej lokalite a v závislosti od vašich záujmov aj počas návštevy webových lokalít iných partnerov (napr. v rámci „Google Campaign Manager 360“).

Tieto informácie sa použijú aj na zhodnotenie vášho používania webovej lokality, prípravu správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže využívať vaše údaje na akékoľvek vlastné účely, napríklad profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás získali (napríklad prostredníctvom vášho účtu Google).

Informácie o vašom používaní webovej lokality vygenerované súborom cookie budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde budú aj uskladnené. Spojené štáty nezaručujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov podľa európskeho práva. Štátne orgány môžu mať k týmto údajom prístup na základe zákonov o masovom dohľade. Vaše osobné údaje po sprístupnení nebudú podliehať rovnakej úrovni ochrany a je možné, že si vo vzťahu k týmto údajom nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Ak povolíte používanie súborov cookies na webovej lokalite spoločnosti Henkel, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.

Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy

Námietka voči zberu údajov:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zamietnutím súborov cookie na našej webovej lokalite pod „Zoznam súborov cookies“ v časti „Nastavenia cookie”. Ak vo všeobecnosti s používaním súborov cookies súhlasíte, no prekáža vám používanie súborov cookies Google Campaign, môžete prejsť na tento odkaz a deaktivovať si službu Campaign Manager od spoločnosti Google.

6. Vaše práva dotknutej osoby/zodpovedná osoba (DPO)

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo podať sťažnosť príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov
 • Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

Právo na vymazanie

V prípade činností spracovania údajov zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ nepreukáže také dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

Ak ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

V takých prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky či želania súvisiace s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, Slovensko (E-Mail: dataprotectionsk@henkel.com).