PRAVIDLÁ „SÚŤAŽ S PATTEXOM ONE FOR ALL O ZÁJAZDY CELKOM ZA 3 800 EUR“ – Slovenská republika

Miesto a termín súťaže:

Súťaž bude prebiehať na celom území Českej a Slovenskej republiky v dňoch od 1. 9.  2017 do 31. 10.  2017

Pravidlá súťaže:

 

Výhra:

  • hlavná výhra – 1× poukaz na zájazd podľa vlastného výberu (u CK Čedok) v hodnote 1 900 EUR
  • vedľajšia výhra – 5× zájazd podľa vlastného výberu (u CK Čedok) v hodnote 380 EUR

Výhry sú spoločné pre ČR a SR.

Účastník súťaže:

Účastníkom súťaže sa stáva občan Českej alebo Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý splní všetky nižšie uvedené podmienky:

1. Kúpi 1 výrobok z rady Pattex One For All (High Tack, Crystal, Universal alebo Express)

2. Pošle SMS v tvare: OFA medzera KÓD Z  BLOČKU medzera PREDAJŇA medzera MESTO medzera MENO medzera PRIEZVISKO na telefónne číslo: 0908574075 (cena SMS sa riadi tarifou platnou pre konkrétneho zákazníka).

  • OFA = kľúčové slovo pro SMS bránu
  • KÓD Z BLOČKU = posledných 6 číslic kódu DKP na bločku z nákupu (DKP viď na kópii účtenky)
  • PREDAJŇA = reťazec/obchod, v ktorom súťažiaci nakúpil -> BAUHAUS, OBI, Tesco,..
  • MESTO = mesto, kde bol uskutočnený nákup
  • (napr. OFA 891004 OBI BRATISLAVA JAN NOVAK)

3.Uschová si originál bločku dokladujúci nákup. Kód bločku v súťažnej SMS musí byť zhodný s originálnym číslom a predloženie bločku  je podmienkou  odovzdania výhry.

Vyhodnotenie súťaže, oznámenie o výhre, odovzdanie výhry:

Výherca bude vylosovaný zo všetkých správne došlých SMS náhodným losovaním za účasti zástupcov Henkel ČR a agentúry Promoangel. Výherca bude kontaktovaný do 10. 11. 2017 SMS správou / telefonicky o výhre a zároveň bude požiadaný o zaslanie bločku pre potvrdenie nároku na výhru. Bloček musí byť zaslaný do 3 pracovných dní od oznámenia na adresu Henkel SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava s označením „PATTEX OFA SÚŤAŽ“. Pokiaľ súťažiaci bloček nedoloží, údaje nebudú súhlasiť alebo bloček nepríde v stanovenom termíne, nárok na výhru bez náhrady zaniká. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, avšak vždy s unikátnym číslom bločku. Pokiaľ súťažiaci pošle viac SMS s rovnakým číslom bločku, bude sa počítať len prvá došlá SMS a ostatné SMS s týmto číslom budú diskvalifikované. Každý súťažiaci môže vyhrať len 1 ks výhry po dobu trvania súťaže.

O vyhodnotení súťaže vyhotoví organizátor záznam, ktorého súčasťou bude zoznam došlých SMS, ktorý bude k nahliadnutiu účastníkom súťaže v sídle organizátora do 30 dní od ukončenia súťaže. SMS súťaž technicky zabezpečuje organizátor. O požiadavku náhľadu do záznamu súťaže je potrebné informovať organizátora súťaže 48 hodín vopred.

Výhra bude zákazníkovi oznámená telefonicky, s výhercom bude naplánované osobné predanie výhry v podobe voucheru na zájazd podľa vlastného výberu u CK Čedok.

Spoločné ustanovenia:

Účasťou v tejto súťaži účastník prejavuje svoj súhlas s týmito pravidlami.

Organizátorom  súťaže je Henkel ČR, spol. s r. o., so sídlom U Průhonu 10, Praha 7, PSČ: 170 04, IČO: 15889858, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 2607 (ďalej len „organizátor“). Spolupracujúcim subjektom je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, a  agentúra Promoangel, so sídlom: Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 29024463 zapísaná v obchodnom registri.

Organizátor alebo spolupracujúci subjekt nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré by zákazníkom mohli vzniknúť v súvislosti s účasťou na súťaži alebo v súvislosti s uplatnením výhry. Pokiaľ si výherca výhru neprevezme či nebude možné výhru doručiť, prepadá takáto výhra bez náhrady v prospech organizátora. 

Ďalšie podmienky súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť, pozastaviť či zrušiť. Organizátor zaistí uhradenie prípadnej zrážkovej dane v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a všetky ostatné subjekty, ktoré spolupracovali na súťaži. Vylúčenie sa vzťahuje tiež na osoby blízke týmto vylúčeným osobám v zmysle § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.  V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude predaná.

Výherca berie na vedomie, že výhry môžu podliehať dani z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

 

Osobné údaje:

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi  a spolupracujúcemu subjektu súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrační SMS. Organizátor a spolupracujúci subjekt je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, najdlhšie však na 5 rokov, a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z oprávnených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Oprávnené subjekty smú osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch organizátora a spolupracujúceho subjektu s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor a spolupracujúci subjekt spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi a spolupracujúcemu subjektu aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi  a spolupracujúcemu subjektu súhlas s tým, že organizátor a spolupracujúci subjekt  je oprávnený okrem iného najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie organizátora a spolupracujúceho subjektu , ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, adresu, vek a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho (napr. prezývka alebo nick), najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora a spolupracujúceho subjektu, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora a spolupracujúceho subjektu. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na neurčitú dobu.